ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ή e-POSTER

Η διαδικασία υποβολή προφορικών ανακοινώσεων και posters έχει ολοκληρωθεί.