• Αναρτήθηκε ο χαιρετισμός του συνεδρίου από τους προέδρους της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής

Χαιρετισμός